Advisory Committee

1. Mr. Tejendra Prakash Rajbhandari, Chief Advisor
2. Mrs. Geeta Rana, Advisor
3. Dr. Baburam Pokhrel, Advisor
4. Fr. Lawrence Maniyar, Advisor
5. Fr. Boniface Tigga, Advisor
6. Mr. Mukunda Raj Sharma, Advisor
7. Dr. B K Ranjeet, Advisor
8. Mr. Sundar Shakya, Advisor